มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย  จำนวน 1 ช่องทาง/ 2 ชุด เพื่อตรวจสอบและป้องกันทรัพยากรในห้องสมุดมิให้สูญหายจาการถูกลักขโมย หรือไม่ผ่านการยืมอย่างถูกต้อง โดยระบบจะมีไฟและเสียงแจ้งเตือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบแบบ Real time มาพร้อมระบบแสดงข้อมูลทรัพยากรที่ถูกนำผ่านประตูบน Web Application โดยเจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทั้งแบบ Real time และย้อนหลังได้ นอกจากนี้ระบบได้มีการเชื่อมต่อกับกล้อง เพื่อจับภาพผู้ใช้บริการที่นำทรัพยากรที่ไม่ผ่านการยืม เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายงาน และติดตามบุคคลดังกล่าวได้

 

Rajamangala University of Technology Lanna (Tak)

We are proud to inform the Libraries at Rajamangala University of Technology Lanna (Tak) that Wiserf Technologies Co., Ltd has successfully finished the installation of RFID Detection Gate System. The Security Gate which adds up better monitoring for book security as we are the only RFID provider with an integrated camera capture function during an alarm notification by the detection gates.