บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติ  จำนวน 4 ช่องทางสำหรับคนปกติ และ 1 ช่องทางสำหรับรถเข็นคนพิการ ควบคุมการเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยีบัตร Mifare RFID,  QRCodeและ Barcode ซึ่งระบบประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติได้เชื่อมต่อเข้ากับประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายแบบ UHF RFID เมื่อมีการนำทรัพยากรที่ไม่ผ่านการยืมอย่างถูกต้องผ่านประตูและประตูเกิดการแจ้งเตือน ระบบจะทำการสั่งให้ประตูควบคุมทางเข้า-ออกอัตโนมัติบล็อกผู้ใช้ ไม่ให้สามารถออกจากหอสมุดได้ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบและปลดล็อกให้

ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายแบบ UHF RFID จำนวน 1 ช่องทางติดตั้งบริเวณทางออกของหอสมุด

เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติแบบ UHF RFID ติดตั้งที่บริเวณชั้น 2 ของหอสมุด จำนวน 2 เครื่องไว้คอยบริการสมาชิกให้สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่